FUSION 4H, PVC profillerin tamamen dijital olarak kaynaklanmas için numara kontrollu kaynak aletidir. "ki ebatta gerçkle%tirilmi%tir: 4 kafal model korni%in 90° aç l dört kö%enin geçici veya seçilebilir %ekilde kaynaklanmas vas tas yla gerçekle%tirilmesine olanak sa-lar. Elle yükleme ve bo%altma öngörülmü%tür, FUSION 4H ayr ca bitmi%ürünün otomatik olarak bo%alt lmas n da öngörmektedir. Ergonomi ve güvenlik kriterlerini en iyi %ekilde cevaplamak için dü%ünülmü%tür, % kl göstergeler ve kaynak kafalar n n hareketi operatör ile makine aras ndaki diyalo-u basit ve sezgisel hale getirmektedir: gerek profillerin yüklenme devresinde gerek daha sonraki kaynak aletinin s t lmas s ras nda, kafalar üzeinde bulunan % klar yerle%tirilecek profili aç kça belirtmekte ve, öngörüldü-ü zaman, kafa çifti parçan n do-ru ve kolayl kla yerle%tirilmesini sa-lamak için operatöre yakla%maktad r. Devrin de-i%kenlik gösterecek bütün unsurlar (s-reler, h z vs.) programlanabilir ve veriler makinede otomatik olarak yüklenebilir. FUSION 4H’n n özellikleri aras nda, patent konusu olmas n n yan s ra, kaynak hatt n n boyutunu, programla minimum 0,2 mm.den maksimum 2,00 mm.ye ula%an bir toleransla idare etmek de bulunur.

Ergonomi

Makinenin ergonomik unsurlarına ayrı önem verilmiştir; yenilikçi görünüm, koruma ve erişebilirlik hedeflerinin insan-makine ara yüzü optimizasyonu ile entegre edilmesinden ileri gelmektedir. Kaynak ünitelerinin siperlerine entegre edilen ledlerin sağladığı ışıklı bildirimler, makinenin durumunu ve yüksek sıcaklık aşamaları ile hareketli ünitelerin hareketleri gibi operatörün dikkatine ihtiyaç duyan olası durumları her an için bildirmektedir. Farklı renklere operatöre farklı aşamaların durumunu bildirmekte, güvenlik açısından pratik ve etkin olmakla beraber duyuşsal olarak da avantajlı bir his yaratmaktadır.

PVC için endüstriyel kaynak makineleri Fusion 4H Ergonomi Emmegi
PVC için endüstriyel kaynak makineleri Fusion 4H Seamless teknolojili karşıt mastarlı sıfır bordür Emmegi
Seamless teknolojili karşıt mastarlı sıfır bordür
FUSION 4H, Seamless teknolojili karşıt mastar ile bilikte sıfır bordürlü kaynağın gerçekleştirilmesine imkan vermektedir. Hassasiyet, kontrollü eksenli PVC kısımlarının hareket ettirilmesi ile garanti edilmektedir. Bu sistem, müteakip işleme döngüsünü önemli ölçüde kolaylaştırmakta üretkenlik ve sonucun kalitesi üzerinde önemli katkı sağlamaktadır.
Alan bus bağlantı sistemi

Merkez ünite ile kaynak başlıkları arası ara bağlantı tercihi, alan BUS kullanıma dayalıdır. Bu çözüm, kontrol ve gözetim fonksiyonlarının doğrudan operatör gruplarına devredilmesine imkan vermiştir. Bu durum, basit, kolayca erişilebilen bir kablolamanın tesis edilmesine imkan vermiştir. Etkin iletişim ağı, makinenin mekanik, pnömatik ve elektronik bileşenleri arasında tam entegrasyonu garanti etmektedir.

PVC için endüstriyel kaynak makineleri Fusion 4H Alan bus bağlantı sistemi Emmegi
PVC için endüstriyel kaynak makineleri Fusion 4H Sayısal ayar sistemi Emmegi
Sayısal ayar sistemi

PVC çerçevesinin bağlanması, beher profilin senkron hareketini düzenleyen kontrollü eksenler aracılığı ile meydana gelmektedir. Standart yapılandırmada bu çözüm, kaynakların hassasiyetini, kalitesini ve tekrar edilebilirliğini garanti etmekte, ayarlanan bordürün ebadının tam olarak gerçekleştirilmesine imkan vermektedir (0,2 / 2,0 mm). Özel isteğe bağlı donanım ile bordürün ebadının 0,2 ile 2,00 mm aralığında tanımlanması mümkündür. Bu durum performansta bari gelişmeye imkan vermekte, özellikle de PVC kısımlarının hareketinin artırımsal ayara imkan vermeyen pnömatik silindirlerce yürütüldüğü geleneksel çözümlere göre avantaj sağlamaktadır

Others Products