FUSION 4H, PVC profillerin tamamen dijital olarak kaynaklanmas için numara kontrollu kaynak aletidir. "ki ebatta gerçkle%tirilmi%tir: 4 kafal model korni%in 90° aç l dört kö%enin geçici veya seçilebilir %ekilde kaynaklanmas vas tas yla gerçekle%tirilmesine olanak sa-lar. Elle yükleme ve bo%altma öngörülmü%tür, FUSION 4H ayr ca bitmi%ürünün otomatik olarak bo%alt lmas n da öngörmektedir. Ergonomi ve güvenlik kriterlerini en iyi %ekilde cevaplamak için dü%ünülmü%tür, % kl göstergeler ve kaynak kafalar n n hareketi operatör ile makine aras ndaki diyalo-u basit ve sezgisel hale getirmektedir: gerek profillerin yüklenme devresinde gerek daha sonraki kaynak aletinin s t lmas s ras nda, kafalar üzeinde bulunan % klar yerle%tirilecek profili aç kça belirtmekte ve, öngörüldü-ü zaman, kafa çifti parçan n do-ru ve kolayl kla yerle%tirilmesini sa-lamak için operatöre yakla%maktad r. Devrin de-i%kenlik gösterecek bütün unsurlar (s-reler, h z vs.) programlanabilir ve veriler makinede otomatik olarak yüklenebilir. FUSION 4H’n n özellikleri aras nda, patent konusu olmas n n yan s ra, kaynak hatt n n boyutunu, programla minimum 0,2 mm.den maksimum 2,00 mm.ye ula%an bir toleransla idare etmek de bulunur.

Others Products