Information om behandling av personuppgifter för Kontakttjänsten som tillhandahålls i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 ("GDPR")

Detta meddelande kompletterar webbplatsens integritetspolicy för att illustrera för användaren hur den personuppgiftsansvarige specifikt kommer att behandla de uppgifter som anges i detta kontaktformulär: du uppmanas därför att läsa vår integritetspolicy .
 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

Personuppgiftsansvarig: Emmegi S.p.a., i egenskap av dess lagliga företrädare pro tempore, med säte på Via Archimede, 10 - 41019 - Limidi di Soliera (MO) - Italien, e-post info@emmegi.com, C.F. / p. IVA 01978870366.

Dataskyddsombud (DPO): Dr. Donato Eugenio Caccavella, e-postadress: dpo.voilap@amicadpo.eu
 

2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS, ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH RÄTTSLIG GRUND

Den personuppgiftsansvarige ska behandla dina personliga identifierings- och kontaktuppgifter (såsom: namn, efternamn, företagsnamn, adress, stad, postnummer, provins, stat, e-postadress, telefonnummer) som du direkt tillhandahåller genom att fylla i formuläret för datainsamling i avsnittet "KONTAKTER" på den personuppgiftsansvariges webbplats (www.emmegi.com, "Webbplatsen").

Den personuppgiftsansvarige avser att behandla dina personuppgifter i syfte att:

(a) svara på ditt meddelande eller din begäran om information som skickas via detta formulär, t.ex. för att få information om produkter eller tjänster som erbjuds (inklusive att skicka gratis inbjudningar och företagsinformationsmaterial) och för att få en offert etc.; den rättsliga grunden för detta ändamål är den personuppgiftsansvariges legitima intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR att identifieras i den rimliga förväntan att du skulle förvänta dig att dina personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige i syfte att svara på din kontaktförfrågan;

(b) för att skicka dig reklamkommunikation om tjänster och produkter från den personuppgiftsansvarige och/eller företagen i den personuppgiftsansvariges koncern och/eller evenemang som anordnas av dem eller för att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte genom telefonkontakt med en operatör eller genom automatiserade kontaktmetoder (t.ex. automatiserade e-postkampanjer, SMS, automatiserad telefonkontakt, snabbmeddelanden etc.); den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är ditt samtycke, i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen (GDPR);

(c) marknadsföring och försäljning av "dedikerade" produkter och tjänster från den personuppgiftsansvarige och/eller företagen i den personuppgiftsansvariges koncern, specifikt identifierade genom kundprofileringstekniker som har till syfte att analysera och förutsäga information som rör den registrerades preferenser, vanor och konsumtionsval, även genom användning av automatiserade tekniker eller system, implementerade även genom berikning av data med information från tredje part (berikning). Den rättsliga grunden för detta ändamål är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.
 

3. TYP AV ÖVERFÖRING, LAGRINGSPERIOD FÖR UPPGIFTER OCH BEHANDLINGSMETODER

För det ändamål som avses i punkt 2 a ovan är det obligatoriskt att tillhandahålla dina personuppgifter för att kunna besvara din begäran, eftersom en vägran att tillhandahålla sådana uppgifter gör det omöjligt för den personuppgiftsansvarige att besvara ditt meddelande och bekräfta din begäran om information.

Med hänvisning till de syften som anges i punkt 2 b och c ovan är tillhandahållandet av dina personuppgifter frivilligt och din vägran att tillhandahålla dem skulle endast göra det omöjligt för den personuppgiftsansvarige att uppdatera dig om sina produkter, tjänster och/eller initiativ eller att utveckla marknadsföringsinitiativ för dig som är mer i linje med din profil.

Lagringsperioden för dina personuppgifter:

 • • för det ändamål som avses i punkt 2 a ovan, kommer att pågå under den period som krävs för att besvara varje enskild begäran om information och under alla omständigheter under en period som inte överstiger 20 dagar från insamlingen av uppgifterna. När den ovan nämnda perioden har löpt ut eller de aktuella förfrågningarna har behandlats kommer dina uppgifter att förstöras eller göras anonyma;
 • • för de ändamål som anges i punkt 2 b och c ovan, ska fortsätta att gälla i 2 år från den dag då det relevanta samtycket utfärdades eller tills du beslutar att återkalla ditt samtycke;

Behandlingen sker i enlighet med kraven i GDPR, enligt principerna om rättvisa, laglighet och transparens och skyddet av dina rättigheter som beskrivs däri. Personuppgifter behandlas med hjälp av datoriserade, telematiska och/eller pappersbaserade verktyg, samt med användning av säkerhetsåtgärder för att säkerställa personuppgifternas konfidentialitet och för att förhindra otillbörlig åtkomst av obehöriga parter.
 

4. ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

För att uppnå de syften som beskrivs i punkt 2 ovan kommer de behandlade personuppgifterna att vara kända för den personuppgiftsansvariges anställda, likställda personal och medarbetare, vilka kommer att fungera som behöriga personer för behandlingen av personuppgifter.

Vidare kan dina personuppgifter komma att behandlas av tredje part som, till exempel, tillhör följande kategorier:

 • • leverantörer av teknisk support för hantering av datorsystem, logistikleverantörer, reklambyråer eller andra tjänsteleverantörer;
 • • affärspartner;
 • • leverantörer av externa telematikplattformar för att skicka meddelanden;
 • • företag som tillhör den koncern som den personuppgiftsansvarige tillhör, för utförande av instrumentell verksamhet som är kopplad till eller stöder den personuppgiftsansvariges verksamhet.

De enheter som tillhör ovanstående kategorier fungerar i vissa fall som personuppgiftsansvariga som särskilt utsetts av den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 28 i GDPR och i andra fall helt självständigt som separata personuppgiftsansvariga, varvid det förstås att i det senare fallet skulle överföringen av dina personuppgifter till sådana självständiga personuppgiftsansvariga endast ske i syfte att uppfylla de ändamål som anges i punkt 2 ovan.

Dina personuppgifter kommer inte att spridas.
 

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN

Om det emellertid skulle vara nödvändigt att överföra uppgifter till länder utanför EU för specifika behov som rör platsen för de tjänster som tillhandahålls av leverantörerna, inklusive till länder som inte erbjuder tillräckligt skydd, åtar sig företaget att garantera tillräckliga skyddsnivåer och skyddsåtgärder, inklusive avtalsenliga sådana, i enlighet med tillämpliga regler, inklusive fastställandet av standardavtalsklausuler.
 

6. DE BERÖRDA PERSONERNAS RÄTTIGHETER

I förhållande till den behandling som beskrivs i detta meddelande kan du som registrerad, enligt de villkor som anges i GDPR, utöva de rättigheter som anges i artiklarna 15 - 21 i GDPR, i synnerhet:

 • Rätt till tillgång: Rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och, om så är fallet, att få tillgång till dina personuppgifter - inklusive en kopia av dem - och att bland annat få den information som avses i artikel 15 i dataskyddsförordningen;
 • Rätt till rättelse: rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade och/eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade i enlighet med artikel 16 i GDPR;
 • Rätten till radering (rätten att bli bortglömd): rätten att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade i de fall som avses i artikel 17 i GDPR; rätten till radering gäller inte i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • Rätt till begränsning av behandling: rätt att erhålla begränsning av behandling, i de fall som anges i artikel 18 i GDPR;
 • Rätt till dataportabilitet: rätten att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få de personuppgifter som rör dig och som lämnats till den personuppgiftsansvarige och rätten att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder, där behandlingen baseras på samtycke och utförs med automatiserade medel, enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen. Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter överförda direkt av den personuppgiftsansvarige till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt genomförbart;
 • Rätt till invändning: rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta behandlingen, i enlighet med artikel 21 i GDPR;
 • Rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som grundar sig på det samtycke som gavs före återkallelsen;
 • Rätt att inge klagomål till Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Rom (RM).

För att utöva alla rättigheter som anges ovan, kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet på följande e-postadress: dpo.voilap@amicadpo.eu
 

7. PERSONUPPGIFTER FÖR MINDERÅRIGA

Tjänsterna på denna webbplats är avsedda för en bred allmänhet och är inte avsedda för barn under 14 år. Ägaren samlar inte medvetet in personuppgifter från användare under denna åldersgrupp. I händelse av att personuppgifter som tillhör ett barn under 14 år släpps, kommer den personuppgiftsansvarige omedelbart att radera dem.

Medgivanden till Emmegi S.p.a. enligt artiklarna 7-8-9 i EU-förordning 2016/679. *Undertecknad

HÄRFÖR

• har innan nu noggrant läst och förstått ovanstående information i sin helhet;
• är fullt medveten om sina rättigheter;
• agerar i total frihet och utan psykologiska villkor och/eller påtryckningar; alla ovanstående

uttrycker det bredaste samförståndet:
till insamling och behandling av dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för de ändamål som anges i punkt 2 c) i informationsmeddelandet och samtycker därför till att ta emot reklammeddelanden om tjänster och produkter från den personuppgiftsansvarige och/eller företagen i den personuppgiftsansvariges koncern och/eller evenemang som anordnas av dem eller att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål via telefonkontakt med en operatör eller via automatiserade kontaktmetoder (t.ex. automatiserade e-postkampanjer, SMS, automatiserad telefonkontakt, snabbmeddelanden etc.)

Yes No ndr: The signature is replaced by the click

till den insamling och behandling av dina personuppgifter som är nödvändig för de ändamål som anges i punkt 2 c) i informationsmeddelandet, och du samtycker därför till att ta emot meddelanden för marknadsföring och försäljning av "dedikerade" produkter och tjänster från den personuppgiftsansvarige och/eller företagen i den personuppgiftsansvariges koncern, som specifikt identifieras genom kundprofileringstekniker som syftar till att analysera och förutse information om dina preferenser, vanor och konsumtionsval, inklusive genom användning av automatiserade tekniker eller system, även implementerade genom berikning av uppgifter med information som förvärvats från tredje part (berikning).

Yes No ndr: The signature is replaced by the click
Please note that fields marked with * are mandatory!