Informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor de Contactdienst overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 ("GDPR")

 

Deze mededeling vormt een aanvulling op het Privacybeleid van de website om de Gebruiker duidelijk te maken hoe de Gegevensbeheerder de in dit contactformulier ingevoerde gegevens specifiek zal verwerken: u wordt daarom uitgenodigd om ons Privacybeleid op te lezen.
 

1. GEGEVENSBEHEERDER EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijke voor de verwerking: Emmegi S.p.a., in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, met maatschappelijke zetel te Via Archimede, 10 - 41019 - Limidi di Soliera (MO) - Italië, e-mail info@emmegi.com, C.F. / p. IVA 01978870366.

Functionaris voor gegevensbescherming: Dr. Donato Eugenio Caccavella, e-mailadres: dpo.voilap@amicadpo.eu
 

2. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOEL VAN DE VERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG 

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonlijke identificatie- en contactgegevens (zoals: naam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, plaats, postcode, provincie, staat, e-mailadres, telefoonnummer) die u rechtstreeks hebt verstrekt door het invullen van het gegevensverzamelingsformulier in de sectie "CONTACTEN" op de website van de Verwerkingsverantwoordelijke (www.emmegi.com, de "Site").

De Verwerkingsverantwoordelijke wil uw persoonsgegevens verwerken voor het doel van:

(a) te reageren op uw bericht of verzoek om informatie dat via dit formulier is ingediend, bijvoorbeeld om informatie te verkrijgen over aangeboden producten of diensten (inclusief het verzenden van gratis uitnodigingen en bedrijfsinformatiemateriaal), en om een offerte te verkrijgen, enzovoort; de rechtsgrondslag voor dit doel is het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR om te worden geïdentificeerd in de redelijke verwachting dat u verwacht dat uw persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt om te reageren op uw contactverzoek;

(b) om u promotionele berichten te sturen met betrekking tot de diensten en producten van de Gegevensverwerker en/of de bedrijven in de Groep van de Gegevensverwerker en/of evenementen die door hen worden georganiseerd of om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden via telefonisch contact met een telefonist of via geautomatiseerde contactmethoden (bijv. geautomatiseerde e-mailcampagnes, sms, geautomatiseerd telefonisch contact, instant messaging, enz.); de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is het verlenen van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR;

(c) promotie en verkoop van "dedicated" producten en diensten van de Data Controller en/of van de bedrijven van de Data Controller's Groep, specifiek geïdentificeerd door middel van klantprofileringstechnieken die als doel hebben de analyse en voorspelling van informatie met betrekking tot de voorkeuren, gewoonten, consumptiekeuzes van de betrokkene, ook door het gebruik van geautomatiseerde technieken of systemen, ook uitgevoerd door de verrijking van gegevens met informatie verkregen van derden (verrijking). De rechtsgrondslag voor dit doel is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR.
 

3. AARD VAN DE TOEKENNING, BEWAARTERMIJN EN VERWERKINGSMETHODEN

Voor het in lid 2, onder a) genoemde doel is het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht voor het formuleren van een antwoord op uw verzoek, aangezien uw weigering om dergelijke gegevens te verstrekken het voor de verantwoordelijke voor de verwerking onmogelijk maakt om uw bericht te beantwoorden en uw verzoek om informatie te bevestigen.

Met betrekking tot de hierboven in paragraaf 2 onder b) en c) genoemde doeleinden is het verstrekken van uw persoonsgegevens optioneel en uw weigering om deze te verstrekken zou het voor de Gegevensverwerker alleen onmogelijk maken om u op de hoogte te houden van zijn producten, diensten en/of initiatieven of om voor u promotie-initiatieven te ontwikkelen die beter aansluiten bij uw profiel.

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens:

 • • voor het doel waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2(a) hierboven, zal duren voor de periode die nodig is om te reageren op elk individueel verzoek om informatie en in ieder geval voor een periode van niet meer dan 20 dagen vanaf het verzamelen van de gegevens. Zodra de bovengenoemde periode is verstreken of de lopende verzoeken zijn afgehandeld, worden uw gegevens vernietigd of anoniem gemaakt;
 • • voor de in lid 2, onder b) en c), genoemde doeleinden gedurende 2 jaar na de datum van afgifte van de betreffende toestemming of totdat u besluit uw toestemming in te trekken;

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de GDPR, volgens de daarin beschreven beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en de bescherming van uw rechten. Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde, telematische en/of papieren hulpmiddelen, alsmede met gebruikmaking van beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang door onbevoegden te voorkomen.
 

4. COMMUNICATIE VAN GEGEVENS

Voor de doeleinden beschreven in paragraaf 2 hierboven, zullen de verwerkte persoonsgegevens bekend zijn bij de werknemers, gelijkgesteld personeel en medewerkers van de Verwerkingsverantwoordelijke, die zullen optreden als gemachtigde personen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door derden die bijvoorbeeld tot de volgende categorieën behoren:

 • • dienstverleners voor technische ondersteuning voor het beheer van computersystemen, logistieke dienstverleners, reclamebureaus of andere dienstverleners;
 • • zakelijke partners;
 • • aanbieders van externe telematicaplatforms voor het verzenden van communicatie;
 • • bedrijven die behoren tot de Groep waartoe de controller behoort, voor het uitvoeren van instrumentele activiteiten die verband houden met of ondersteunend zijn aan die van de controller.

De entiteiten die tot de bovenstaande categorieën behoren, opereren in sommige gevallen als verantwoordelijken voor de verwerking die specifiek door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn aangesteld in overeenstemming met artikel 28 GDPR, en in andere gevallen volledig autonoom als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking, met dien verstande dat in het laatste geval de communicatie van uw persoonsgegevens aan dergelijke autonome verantwoordelijken voor de verwerking uitsluitend plaatsvindt met het oog op het nastreven van de in paragraaf 2 hierboven vermelde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verspreid.
 

5. DOORGIFTE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven buiten de Europese Unie; mocht het echter nodig zijn om gegevens door te geven naar landen buiten de EU voor specifieke behoeften met betrekking tot de locatie van de diensten die worden geleverd door de leveranciers, inclusief naar landen die geen adequate bescherming bieden, dan verplicht het bedrijf zich om adequate niveaus van bescherming en waarborgen te garanderen, inclusief contractuele waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke regels, inclusief de bepaling van standaard contractuele clausules.
 

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Met betrekking tot de in deze Kennisgeving beschreven verwerking kunt u als betrokkene, onder de in de GDPR uiteengezette voorwaarden, de rechten uitoefenen die zijn uiteengezet in de artikelen 15 - 21 van de GDPR, in het bijzonder:

 • Recht op toegang: het recht om bevestiging te krijgen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens - met inbegrip van een kopie daarvan - en mededeling van, onder andere, de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 15 van de GDPR;
 • Recht op rectificatie: het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en/of de integratie van onvolledige persoonsgegevens overeenkomstig Artikel 16 van de GDPR;
 • Het recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten): het recht om zonder onnodige vertraging te verkrijgen dat uw persoonsgegevens worden gewist in de gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 17 van de GDPR; het recht om te worden gewist is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
 • Recht op beperking van de verwerking: recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, in de gevallen aangegeven in Artikel 18 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht op ontvangst, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, en het recht om deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking is gebaseerd op toestemming en wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, zoals bepaald in artikel 20 van de GDPR. Daarnaast het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks door de Verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven indien dit technisch haalbaar is;
 • Recht om bezwaar te maken: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, tenzij er legitieme redenen zijn voor de Verwerkingsverantwoordelijke om de verwerking voort te zetten, op grond van Artikel 21 van de GDPR;
 • Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Rome (RM).

U kunt alle bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de gegevensbeheerder of de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: dpo.voilap@amicadpo.eu
 

7. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

De diensten op deze site zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 14 jaar. De Eigenaar verzamelt niet bewust persoonsgegevens van gebruikers onder deze leeftijdsgroep. In het geval dat persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 14 jaar worden vrijgegeven, zal de Gegevensbeheerder deze onmiddellijk verwijderen.

Toestemmingen verleend aan Emmegi S.p.a. overeenkomstig de artikelen 7-8-9 van de Europese Verordening 2016/679. * *Ondergetekenden

OVERWEGENDE

• bovenstaande informatie vooraf zorgvuldig heeft gelezen en in zijn geheel heeft begrepen;
• zich volledig bewust is van haar rechten;
• handelt in totale vrijheid en vrij van enige psychologische conditionering en/of druk; al het bovenstaande

geeft de breedste consensus weer:
in te stemmen met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de doeleinden zoals uiteengezet in punt 2 letter c) van de informatieve kennisgeving en stemt er daarom mee in om promotionele communicatie te ontvangen met betrekking tot de diensten en producten van de Gegevensverwerker en/of de bedrijven in de Groep van de Gegevensverwerker en/of evenementen die door hen worden georganiseerd of om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden via telefonisch contact met een operator of via geautomatiseerde contactmethoden (bijv. geautomatiseerde e-mailcampagnes, sms, geautomatiseerd telefonisch contact, instant messaging, enz.)

Ja Nee red: De handtekening wordt vervangen door de klik

met de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, noodzakelijk voor de doeleinden vermeld in punt 2 c) van de informatieve kennisgeving, en u stemt daarom in met de ontvangst van communicatie voor de promotie en verkoop van "specifieke" producten en diensten van de Gegevensverwerker en/of de bedrijven in de Groep van de Gegevensverwerker, specifiek geïdentificeerd door middel van klantenprofileringstechnieken gericht op het analyseren en voorspellen van informatie met betrekking tot uw voorkeuren, gewoonten en consumptiekeuzes, inclusief door het gebruik van geautomatiseerde technieken of systemen, ook geïmplementeerd door de verrijking van gegevens met informatie verkregen van derden (verrijking).

Ja Nee red: De handtekening wordt vervangen door de klik
Opgelet: de met * gemarkeerde velden zijn verplicht!