VOORBEELD OFFERTE:
VOORBEELD ORDER:

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor de online betalingsdienst via "Paypal" op grond van artikel 13 Verordening (EU) 2016/679 ("GDPR")

 

1. Gegevensbeheerder en functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens: Emmegi S.p.a, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, met maatschappelijke zetel op het adres Via Archimede, 10, 41019 Soliera (MO) - Italië, e-mail info@emmegi.com, fiscaal nummer 01978870366.

Functionaris voor gegevensbescherming: Dr. Donato Eugenio Caccavella, e-mailadres: dpo.voilap@amicadpo.eu
 

2. Verwerkte persoonsgegevens, doel van de verwerking en rechtsgrondslag

De Gegevensverwerker verwerkt uw persoonlijke identificatie- en contactgegevens (zoals uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, btw-nummer, fiscale code, adres, stad, postcode, provincie, staat, e-mailadres, offerte-/bestelnummer) die u rechtstreeks hebt verstrekt door het gegevensverzamelingsformulier in te vullen in de rubriek "PAYPAL" op de website van de Gegevensverwerker (www.emmegi.com, de "Site"). Daarnaast kan de Gegevensverwerker zelf in het bezit komen van verdere betalingsgegevens van externe betalingsverwerkingsdiensten, zoals bijvoorbeeld het factuuradres, het gebruikte betaalmiddel, enz.

De gegevens die voor de betaling worden gebruikt, worden rechtstreeks verkregen door de exploitant van de gevraagde betalingsdienst, zonder op enigerlei wijze door de website van de houder te worden verwerkt. (Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van PayPal).

De Verwerkingsverantwoordelijke wil uw persoonsgegevens verwerken voor het doel van:

(a) het beheren van online bestellingen om te controleren of de voor de transactie verstrekte informatie volledig en geldig is, alsmede om de bestelling te verwerken en over te gaan tot de uiteindelijke levering van de producten, en ook om contact met u op te nemen voor elk probleem met betrekking tot het beheer van de bestelling en/of de service na verkoop; de rechtsgrondslag voor dit doel is de uitvoering van het contract en/of precontractuele maatregelen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR;

(b) om te voldoen aan verplichtingen die worden opgelegd door wet- of regelgeving op administratief, boekhoudkundig en fiscaal gebied (bijv. de verplichting om commerciële en fiscale documenten te bewaren, enz.) en de rechtsgrondslag voor dit doel is het voldoen aan een wettelijke verplichting, in de zin van artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR;

(c) om u promotionele berichten te sturen met betrekking tot de diensten en producten van de Controller en/of de bedrijven in de Groep van de Controller en/of evenementen die door hen worden georganiseerd of om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden via telefonisch contact met een operator of via geautomatiseerde contactmethoden (bijv. geautomatiseerde e-mailcampagnes, sms, geautomatiseerd telefonisch contact, instant messaging, enz.); de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is het verlenen van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR;
 

3. Aard van de toekenning, bewaartermijn en verwerkingsmethoden

Voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in lid 2, letters a) en b) hierboven, is het verstrekken van uw persoonsgegevens verplicht voor de verwerking en evaluatie van uw verzoek, aangezien uw weigering om dergelijke gegevens te verstrekken het voor de Controller onmogelijk maakt om op uw verzoek te reageren.

Met betrekking tot het doel waarnaar wordt verwezen in paragraaf 2 letter c) hierboven, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens optioneel en uw weigering om deze te verstrekken zou het voor de Gegevensverwerker alleen onmogelijk maken om u op de hoogte te houden van zijn producten, diensten en/of initiatieven of om promotie-initiatieven voor u te ontwikkelen die beter aansluiten bij uw profiel.

De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens:

 • • voor de doeleinden zoals beschreven in paragraaf 2(a) en (b) hierboven, zal duren voor de periode die nodig is om het contract uit te voeren en ook daarna voor contractuele vereisten en het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, en voor het effectieve beheer van financiële en zakelijke relaties;
 • • voor het in lid 2, onder c), genoemde doel gedurende 2 jaar na de datum van afgifte van de betreffende toestemming of totdat u besluit uw toestemming in te trekken;

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de GDPR, volgens de principes van correctheid, rechtmatigheid en transparantie en de bescherming van uw rechten zoals daarin beschreven. Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde, telematische en/of papieren hulpmiddelen, uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en met gebruikmaking van veiligheidsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang door onbevoegden te voorkomen.
 

4. Communicatie van gegevens

Voor het aangaan en/of uitvoeren van bestaande relaties of voor wettelijke verplichtingen worden uw persoonsgegevens verwerkt door personen die door de verantwoordelijke specifiek zijn aangewezen als geautoriseerde verwerkers. Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door derden die bijvoorbeeld tot de volgende categorieën behoren:

 • • leveranciers van technische ondersteuningsdiensten voor het beheer van het computersysteem,
 • • logistieke dienstverleners, reclamebureaus of andere dienstverleners;
 • • zakelijke partners;
 • • aanbieders van externe telematicaplatforms voor het verzenden van communicatie;
 • • betalingsdienstaanbieders;
 • • bedrijven die behoren tot de Groep waartoe de controller behoort, voor het uitvoeren van instrumentele activiteiten die verband houden met of ondersteunend zijn aan die van de controller.

De entiteiten die tot de bovenstaande categorieën behoren, werken in sommige gevallen als verantwoordelijken voor de verwerking die specifiek door de verantwoordelijke voor de verwerking zijn aangesteld in overeenstemming met artikel 28 GDPR, en in andere gevallen volledig autonoom als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking, met dien verstande dat, in het laatste geval, de communicatie van uw persoonsgegevens aan dergelijke autonome verantwoordelijken voor de verwerking uitsluitend plaatsvindt met het oog op de verwezenlijking van de in paragraaf 2 hierboven vermelde doeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden niet verspreid.
 

5. Doorgifte van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie

Gegevens worden over het algemeen niet doorgegeven buiten de Europese Unie; mocht het echter nodig zijn om gegevens door te geven naar landen buiten de EU voor specifieke behoeften met betrekking tot de locatie van de diensten die worden geleverd door de leveranciers, inclusief naar landen die geen adequate bescherming bieden, dan verplicht het bedrijf zich om adequate niveaus van bescherming en waarborgen te garanderen, inclusief contractuele waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke regels, inclusief de bepaling van standaard contractuele clausules.
 

6. Rechten van de betrokkenen

Met betrekking tot de in deze Kennisgeving beschreven verwerking kunt u als betrokkene, onder de in de GDPR uiteengezette voorwaarden, de rechten uitoefenen die zijn uiteengezet in de artikelen 15 - 21 van de GDPR, in het bijzonder:

 • • Recht op toegang: het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens - met inbegrip van een kopie daarvan - en mededeling van, onder andere, de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 15 van de GDPR;
 • • Recht op rectificatie: het recht om zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en/of de integratie van onvolledige persoonsgegevens overeenkomstig Artikel 16 van de GDPR;
 • • Het recht om te worden gewist (recht om te worden vergeten): het recht om zonder onnodige vertraging te verkrijgen dat uw persoonsgegevens worden gewist in de gevallen waarnaar wordt verwezen in artikel 17 van de GDPR; het recht om te worden gewist is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte;
 • • Recht op beperking van de verwerking: recht om beperking van de verwerking te verkrijgen, in de gevallen aangegeven in Artikel 18 van de GDPR;
 • • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat de persoonsgegevens te ontvangen die op u betrekking hebben en die aan de Verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt en het recht om deze zonder belemmeringen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming en wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, in overeenstemming met artikel 20 van de GDPR. Daarnaast het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks door de Verwerkingsverantwoordelijke aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven indien dit technisch haalbaar is;
 • • Recht om bezwaar te maken: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, tenzij er legitieme redenen zijn voor de Verwerkingsverantwoordelijke om de verwerking voort te zetten, op grond van Artikel 21 van de GDPR;
 • • Het recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven voordat de toestemming werd ingetrokken;
 • • Het recht om een klacht in te dienen bij de Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Rome (RM).

U kunt alle bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de gegevensbeheerder of de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: dpo.voilap@amicadpo.eu
 

7. Persoonlijke gegevens van minderjarigen

De diensten op deze site zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 14 jaar. De Eigenaar verzamelt niet bewust persoonsgegevens van gebruikers onder deze leeftijdsgroep. In het geval dat persoonlijke gegevens van een kind jonger dan 14 jaar worden vrijgegeven, zal de Gegevensbeheerder deze onmiddellijk verwijderen.

Toestemmingen verleend aan Emmegi S.p.a. overeenkomstig de artikelen 7-8-9 van de Europese Verordening 2016/679. * *Ondergetekenden

OVERWEGENDE

• bovenstaande informatie vooraf zorgvuldig heeft gelezen en in zijn geheel heeft begrepen;
• zich volledig bewust is van haar rechten;
• handelt in totale vrijheid en vrij van enige psychologische conditionering en/of druk; al het bovenstaande

geeft de breedste consensus weer:
in te stemmen met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, noodzakelijk voor de doeleinden zoals uiteengezet in punt 2 letter c) van de informatieve kennisgeving en stemt er daarom mee in om promotionele communicatie te ontvangen met betrekking tot de diensten en producten van de Gegevensverwerker en/of de bedrijven in de Groep van de Gegevensverwerker en/of evenementen die door hen worden georganiseerd of om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden via telefonisch contact met een operator of via geautomatiseerde contactmethoden (bijv. geautomatiseerde e-mailcampagnes, sms, geautomatiseerd telefonisch contact, instant messaging, enz.)

Ja Nee red: De handtekening wordt vervangen door de klik
Opgelet: de met * gemarkeerde velden zijn verplicht!