Choose your language to see local content
 • English expand_more
  • Italian
  • German
  • French
  • Spanish
  • Nederlands
  • Portuguese
  • Swedish
  • Turkish
  • Chinese
  • Russian
close

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voilàp ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN (PER: JANUARI 2024)

1. Algemene opmerkingen
1.1 De navolgende voorwaarden gelden voor alle door ons gedane aanbiedingen en voor alle met de afnemer afgesloten transacties, ook voor zover deze met ons in het kader van het elektronische handelsverkeer werden afgesloten Algemene voorwaarden van de klant of een derde partij zijn niet van toepassing, zelfs wanneer we hun geldigheid niet specifiek weerspreken, tenzij wij uitdrukkelijk in een bepaald geval de geldigheid ervan schriftelijk bevestigen. Voor zover er tussen de afnemer en ons sprake is van raamovereenkomsten (bv. algemene overeenkomsten), prevaleren de afwijkende regelingen in de raamovereenkomsten.
1.2 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend gemarkeerd zijn of een bepaalde termijn bevatten. Bestellingen of opdrachten van de kant van de klant kunnen we binnen tien dagen na ontvangst aannemen.
1.3 Tenzij een overeenkomst door beide partijen wordt ondertekend, is onze schriftelijke orderbevestiging bepalend voor de inhoud van de overeenkomst - met name prijzen, prestatieomvang, prestatiekwaliteit, prestatietijd, overige termijnen en commerciële voorwaarden. Alle andere afspraken hebben een geldigheid van lagere orde. In het bijzonder zijn mondelinge afspraken of toezeggingen vóór de sluiting van de overeenkomst niet van rechtswege bindend en worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst, voor zover niet in voorkomend geval uitdrukkelijk blijkt, dat ze als bindend moeten gelden. Latere contractuele wijzigingen gelden slechts, wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.
1.4 De tot de offerte behorende documentatie zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maataanduidingen zijn slechts bij benadering bepalend, voorzover deze niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Wijzigingen aan de constructie en aan de technische uitvoering behouden wij ons voor, mits deze geen significante negatieve invloed hebben op de functionaliteit van het product. Op tekeningen, documentaties en andere stukken behouden wij ons het auteursrecht met inbegrip van alle administratieve rechten voor. Zij mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden bekend worden gemaakt op andere wijze worden gebruikt. De afnemer is verplicht, door ons als vertrouwelijk aangeduide plannen alleen met onze toestemming door te geven aan derden.
1.5 Alle leveringen aan de afnemer staan onder voorbehoud van juiste en tijdige zelflevering, ook ten aanzien van de noodzakelijke grondstoffen en basisproducten voor de aan de afnemer te leveren producten. Vindt deze niet of niet op tijd plaats, dan informeren wij de afnemer omgaand en zijn gerechtigd om binnen een redelijke termijn de overeenkomst op te zeggen. Wanneer wij ons uit de overeenkomst terugtrekken, vergoeden wij de afnemer aanstonds eventueel reeds ontvangen betalingen.

2. Prijzen / betalingsvoorwaarden
2.1 De prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen, zonder kortingen voor contant of andere kortingen af onze maatschappelijke zetel (EXW Incoterms 2020), inclusief verlading, evenwel exclusief verpakking alsmede vermeerderd met de betreffende wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.
2.2 Indien de afnemer een op hem rustende handeling nalaat en het voor ons daardoor onmogelijk maakt om de prestatie (binnen de gestelde termijn) te verrichten, of indien hij een opeisbare betaling niet uitvoert of op andere wijze in gebreke blijft als debiteur, dan kunnen wij hem een redelijke termijn stellen voor de nakoming van de overeenkomst in verbinding met de dreiging van opzegging van de overeenkomst op te zeggen ingeval de gestelde termijn zonder resultaat verstrijkt. Wordt door de afnemer de tot dan toe nagelaten handeling niet uiterlijk tegen het verstrijken van deze termijn alsnog uitgevoerd, dan kunnen wij de overeenkomst opzeggen en op andere wijze over het voorwerp van levering beschikken en vergoeding van de door ons geleden schade vorderen. Van het schadebedrag moeten de reeds gedane betalingen worden afgetrokken en de waarde van die onderdelen die zonder wijziging verder gebruikt kunnen worden. Als de afnemer niet verantwoordelijk is voor de opzegging, kunnen we uitsluitend de vergoeding eisen van alle kosten die voor ons tot aan de opzegging zijn ontstaan en niet meer door ons voorkomen konden worden. Verdere juridische rechten en aanspraken (bv. schadeclaims in geval van verwijtbaar plichtsverzuim van de afnemer) blijven onverminderd van kracht.
2.3 Worden ons na het sluiten van de overeenkomst concrete en objectief aantoonbare omstandigheden bij de afnemer of in diens vestigingsstaat bekend, waardoor onze aanspraken voor ons volgens commerciële principes niet meer voldoende gewaarborgd lijken, dan zijn wij gerechtigd om eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst pas te voldoen na verstrekking door de afnemer van verdere vooruitbetalingen of zekerheidsstellingen. Voldoet de afnemer niet binnen de hem hiervoor gestelde redelijke termijn aan onze wens terzake van verdere vooruitbetaluingen of zekerheidsstellingen, dan zijn wij tot opzegging van de overeenkomst gerechtigd.
2.4 Het verrekenen of terughouden van betalingen op basis van aanspraken van de afnemer – bv. garantieclaims – is uitgesloten, voor zover dergelijke claims niet onbetwist zijn of rechtsgeldig vastgesteld zijn.
2.5 Indien onze leveranciers hun prijzen verhogen tussen de afsluiting van de overeenkomst en de leveringsdatum, behouden wij ons het recht voor de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Dit geldt ook als we de stijging van de productiekosten kunnen bewijzen (bijv. door gestegen energieprijzen).

3. Levertijd en vertraagde levering
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle leveringstermijnen niet-bindend. De leveringstermijn begint bij de verzending van de orderbevestiging of anderszins de afsluiting van de overeenkomst, evenwel niet voordat de door de afnemer te bezorgen documenten, vergunningen en vrijgaven alsmede een overeengekomen aanbetaling zijn binnengekomen. In deze gevallen zijn wij gerechtigd om de leveringstermijnen dienovereenkomstig te verschuiven. Is geen andere Levertermijn en ook geen levertijd aangegeven, dan geldt een levertermijn van zes weken vanaf opstellen van de opdrachtbevestiging, voor zover op dit tijdstip alle door de afnemer te leveren documenten, toestemmingen, vrijgaven beschikbaar zijn en ook een eventueel overeengekomen aanbetaling door ons is ontvangen, overigens zes weken vanaf het voldaan zijn aan de laatst ingetreden voorwaarde. In het geval van een vertraging in de levering van zes (6) maanden, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op te zeggen.
3.2 De leveringstermijn is nagekomen, indien tot de afloop daarvan het voorwerp van levering de fabriek of het verzamelcentrum voor goederen verlaten heeft of, in geval van overeengekomen afhaling van de producten, meegedeeld is dat het gereed is voor verzending.
3.3 De leveringstermijn wordt redelijkerwijze langer bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, met name staking of blokkering, alsmede indien zich onvoorziene belemmeringen voordoen die buiten de wil van de leverancier liggen, voor zover dergelijke hindernissen aantoonbaar van aanzienlijke invloed zijn op de voltooiing of aflevering van het voorwerp van levering.
3.4 Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen en gedeeltelijke prestaties, wanneer de gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering in het kader van de contractuele bestemming bruikbaar is, de resterende levering gegarandeerd is en voor de klant door de gedeeltelijke levering of uitvoering geen aanzienlijk meerwerk en geen extra kosten ontstaan (tenzij we deze kosten betalen).
3.5 Wordt de verzending op verzoek of op initiatief van de afnemer uitgesteld, dan worden hem, beginnend vanaf een maand na bekendmaking van de gereedheid voor verzending, de kosten die door de opslag zijn ontstaan, in rekening gebracht. Het claimen en het bewijs van verdergaande opslagkosten door ons of geringere opslagkosten door de afnemer blijven voorbehouden. Wij zijn echter gerechtigd om na stelling van een redelijke termijn en na het vruchteloos verstrijken daarvan op andere wijze over het voorwerp van levering te beschikken en met aanhouding van een adequaat verlengde termijn aan de afnemer te leveren.
3.6 Naleving van de levertermijn stelt de vervulling van de contractuele verplichtingen van de afnemer als voorwaarde.
3.7 Alle (bindende en niet-bindende) leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van de adequate en tijdige levering door de leveranciers, onderaannemers of logistieke bedrijven die door ons zijn aangesteld. Wij zullen de klant zo spoedig mogelijk van eventuele vertragingen op de hoogte brengen. De leveringstermijnen worden dienovereenkomstig verlengd en wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door de leveranciers, onderaannemers of logistieke bedrijven die door ons zijn aangesteld. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen die te wijten zijn aan het feit dat leveranciers, onderaannemers of logistieke bedrijven, ondanks de tijdige bestelling, op hun beurt de door hen aan ons verschuldigde diensten niet tijdig verrichten.
3.8 Wij worden niet vrijgesteld van de verplichting tot nakoming van een bindende leveringsdatum, indien de klant bewijst dat de niet-levering aan ons te wijten is.
3.9 Aanvaardt de afnemer de geleverde goederen ondanks aanmaning niet, neemt hij ze niet in ontvangst, of blijft hij in gebreke met de betaling van de overeengekomen prijs, behouden wij ons het recht, naast de terugtrekking uit het contract, een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25 % van de overeengekomen prijs te eisen. De schadevergoeding wordt hoger of lager vastgesteld, als wij een hogere schade kunnen bewijzen of de afnemer een lagere schade kan bewijzen.

4. Overdracht van risico
4.1 Tenzij anders bepaald of overeengekomen in de orderbevestiging (ook onder inachtneming van de van toepassing zijnde INCOTERM), gaat het risico op zijn laatst met de overdracht van de te leveren delen aan de transporteur, vervrachter of overigens met de uitvoering van de verzending belaste derden over op de afnemer, en wel ook dan, wanneer deelleveringen plaatsvonden of indien wij nog andere prestaties, bijv. de verzendkosten of aanvoer en opstelling op ons hebben genomen.
4.2 Loopt de verzending vertraging op door omstandigheden die de afnemer te verantwoorden heeft, dan gaat het risico op die dag over op de afnemer; waarop de te leveren goederen verzendgereed zijn en wij dit aan de afnemer bekend hebben gemaakt.
4.3 Indien gewenst en op kosten van de afnemer verzekeren wij de zending tegen diefstal, brand- en waterschade zowel als overige verzekerbare risico's.
4.4 Aangeleverde zaken dienen, ook als zij onbelangrijke gebreken vertonen, door de afnemer in ontvangst te worden genomen, onverminderd de rechten uit hoofde van sectie 7.

5. Eigendomsvoorbehoud/verzekering
5.1 De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van al onze, ook toekomstige, vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie met de afnemer.
5.2 De afnemer is verplicht de geleverde goederen zorgzaam te behandelen en op eigen kosten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud ten gunste van de leverancier te verzekeren tegen diefstal-, breuk-, brand-, water- en overige schades en ons aan te tonen dat een dergelijke verzekering werd afgesloten. De afnemer dient ons bewijs te leveren van de verzekering.
5.3 De afnemer heeft niet het recht de geleverde goederen van de hand te doen. Voor het geval van verdere vervreemding draagt de afnemer ter verzekering van onze vordering op de verkoopprijs reeds nu de hieruit ontstaande aanspraken ten opzichte van de verkrijger aan ons over. In geen geval mag de afnemer tegen ons ingediende vorderingen overdragen aan derden.
5.4 Indien de afnemer de geleverde goederen verwerkt, dan vindt de verwerking in onze naam en voor onze rekening als fabrikant plaats. Wij verwerven daarmee direct eigendom aan het nieuwe product.
5.5 Wij machtigen de afnemer, de aan ons overgedragen aanspraken in eigen naam en voor onze rekening te incasseren.
5.6 Als de afnemer met de betaling van de geleverde goederen in verzuim is, hebben wij het recht, om het contract te annuleren en van de afnemer de teruggave van geleverde, maar nog onder eigendomsvoorbehoud vallende geleverde goederen te eisen.
5.7 Laat het recht van het land waarin het voorwerp van levering zich bevindt geen eigendomsvoorbehoud toe, staat het de leverancier evenwel toe zich andere rechten aan het voorwerp van levering voor te behouden, dan kunnen wij alle rechten van deze aard uitoefenen. De afnemer dient zijn medewerking te verlenen bij de maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht - of in plaats daarvan van een andere aanspraak op het voorwerp van levering - willen treffen.

6. Garantiedekking
6.1 Onze prestatie is vrij van gebreken, indien de daadwerkelijke toestand ervan slechts in geringe mate afwijkt van de contractueel overeengekomen toestand en deze afwijking voor de afnemer redelijk is. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze producten ontworpen voor gebruik in éénploegendienst (8 uur/dag) gedurende 220 dagen per jaar.
6.2 Wij zorgen als volgt dat producten en prestaties vrij zijn van gebreken: Alle binnen de vrijwaringstermijn schriftelijk aangemelde vermeende gebreken herstellen wij voor de afnemer kosteloos naar onze keuze hetzij door reparatie of door levering van gebrekenvrije producten (nalevering). Defecte onderdelen stuurt de afnemer op verzoek naar ons terug. Is de naderhandse, aan de kwaliteit beantwoordende nakoming voor ons niet mogelijk, zullen wij met de afnemer in overleg treden. Voor zover dit voor de afnemer redelijk is mogen wij voor het voldoen aan onze verplichting tot nakoming andere te leveren goederen of oplossingen uit ons programma leveren, die in hun geheel de overeengekomen of bij gebrek aan een kwaliteitsovereenkomst een in de wet als gebrekenvrije gedefinieerde kwaliteit van het voorwerp van de overeenkomst te zien geven.
6.3 De vrijwaringstermijn bedraagt 12 maanden vanaf aflevering of - indien een afname verschuldigd is - vanaf de afname. Een afname als vorenstaand bedoeld wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien de afnemer niet binnen één maand na verzending van het betreffende voorwerp van levering / werk de afname met opgave van redenen weigert.
6.4 De vrijwaringstermijn van paragraaf 6.3 geldt niet in het geval van ongebruikelijke omstandigheden zowel als bij het gebruik van het voorwerp van levering in het kader van een meerploegendienst in de zin van paragraaf 6.8 of als het meer dan 220 dagen per jaar wordt gebruikt. In deze gevallen gelden op grond van de bijzondere eisen aan het voorwerp van levering verkorte vrijwaringstermijnen, waarover wij na mededeling door de afnemer volgens paragraaf 6.8 een aparte overeenkomst met hem sluiten. Als er geen overeenkomst wordt bereikt, wordt de vrijwaringstermijn verkort in overeenstemming met de extra kosten. Voorts bedraagt de vrijwaringstermijn bij verwerkte onderdelen zes maanden vanaf levering. Bij speciaal gemarkeerde onderdelen volgens de gebruiksaanwijzing of verzendingsdocumenten loopt de vrijwaringstermijn na een dan in het speciale geval aangegeven aantal bedrijfsuren af, maar in geen geval later dan 12 maanden na levering.
6.5 Die vrijwaringstermijnen van de paragrafen 6.3 en 6.4 gelden niet voor aanspraken op schadeloosstelling van de afnemer uit de in paragraaf 7.1 genoemde toedrachten en niet, voor zover de wet langere termijnen voorschrijft.
6.6 Zonder onze schriftelijke toestemming mag de afnemer eventuele gebreken niet zelf herstellen of door derden laten herstellen. Dit geldt niet in dringende gevallen waarin sprake is van een bedreiging voor de bedrijfsveiligheid, voor het voorkomen van onevenredig grote schade of indien wij met de naderhandse nakoming in gebreke zijin; maar ook in deze gevallen dienen wij onverwijld te worden ingelicht. Voor zover de afnemer de gebreken zelf of door competente derden mag (laten) herstellen, heeft hij aanspraak op vergoeding van redelijke kosten voor het herstellen van de gebreken.
6.7 Wij geven geen garantie, wanneer
a) de afnemer het voorwerp van levering zonder onze toestemming verandert of door derden laat veranderen en het herstellen van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. In elk geval moet de afnemer de meerkosten van het herstellen van de gebreken op zich nemen;
b) het voorwerp van levering niet door ons personeel of in afwijking van hun aanwijzingen werd opgesteld of in bedrijf genomen;
c) onze bedrijfs- en onderhoudsinstructies niet opgevolgd werden of het voorwerp van levering op andere wijze onvakkundig werd gebruikt of toegepast;
d) het voorwerp van levering niet door vakkundig, geschoold personeel werd bediend, voor zover hierdoor het gebrek wordt veroorzaakt of onze garantiewerkzaamheden worden verhinderd of onredelijk bemoeilijkt;
d) het voorwerp van levering niet door vakkundig, geschoold personeel werd bediend;
e) het gebrek het gevolg is van normale slijtage, voor zover hierdoor het gebrek wordt veroorzaakt of onze garantiewerkzaamheden worden verhinderd of onredelijk bemoeilijkt.
6.8 De afnemer dient er ons tijdig vóór sluiting van de overeenkomst schriftelijk op te attenderen als het voorwerp van levering wordt blootgesteld aan buitengewone omstandigheden (bv. van klimatologische, plaatselijke of bedrijfsmatige aard) of in ploegendienst wordt gebruikt. Neemt hij betreffende schriftelijke aanwijzingen niet in acht, dan komt dat voor zijn risico.
6.9 Mislukt de (evt. meervoudige) latere nakoming, wordt deze door ons geweigerd, is deze voor de klant onredelijk of is een termijnstelling overeenkomstig de wettelijke bepalingen overbodig, dan kan de afnemer naar zijn keuze de vergoeding adequaat reduceren of ook zonder de in het andere geval noodzakelijke voorafgaande bepaling van een redelijke termijn voor de naderhandse nakoming en het zonder succes verstrijken daarvan en indien het gebrek bijzonder ernstig is de overeenkomst opzeggen en – voor zover wij niet het ontbreken van onze schuld aantonen – overeenkomstig nummer 7 schadevergoeding of vergoeding van zijn onkosten verlangen, tenzij wij dit nadrukkelijk niet konden voorzien.
6.10 De afnemer is verplicht om op ons verzoek binnen een aan hem door ons hiervoor schriftelijk bepaalde redelijke termijn mee te delen of hij de prestatie nog steeds wil hebben en/of welke van de aan hem toekomende rechten en aanspraken hij doet gelden. Komt de afnemer deze verplichting niet na, dan is voor de uitoefening van deze rechten of aanspraken het vruchteloos verstrijken van een verdere aan ons door de afnemer schriftelijk gestelde termijn voor de naderhandse nakoming nodig, indien wij de naderhandse nakoming niet vantevoren reeds definitief geweigerd hebben. Wettelijke schadeclaims van onze kant blijven onverminderd van kracht.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De navolgende nummers 7.2 t/m 7.5 gelden voor alle soorten van schadeclaims, om het even op welke rechtsgrond deze gebaseerd zijn (bv. garantie, verzuim, inbreuk op overige plichten uit contractuele betrekkingen en verbintenissen, onmogelijkheid, ongeoorloofde handeling, etc.), niet evenwel voor aanspraken wegens schade uit hoofde van beschadiging van het leven, het lichaam en de gezondheid, voor rechten en aanspraken van de afnemer bij moedwillig verzwijgen van een gebrek door ons of wegens het ontbreken van een hoedanigheid waarvoor wij een garantie hebben afgegeven, voor aanspraken en rechten van de afnemer die gebaseerd zijn op een opzettelijke of grof nalatige handelwijze van ons, onze wettelijke vertegenwoordiger of assistent, en voor aanspraken volgens de Oostenrijkse productaansprakelijkheidswet. Voor de voornoemde uitzonderingen blijft het bij de wettelijke regeling.
7.2 In geval van veroorzaking van schade door lichte of eenvoudige nalatigheid stellen wij ons alleen aansprakelijk bij inbreuk op essentiële rechten en plichten die voortkomen uit de aard van de overeenkomst en waarvan de schending de realisering van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. Voor het overige is onze aansprakelijkheid bij schadeveroorzaking door lichte of eenvoudige nalatigheid uitgesloten.
7.3 Voorzover overeenkomstig nummer 7.2 principieel sprake is van aansprakelijkheid voor de inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen, dan is deze qua hoogte beperkt tot de normale, bij afsluiting van de overeenkomst voor ons voorzienbare schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade alsmede winstderving is in deze gevallen uitgesloten.
7.4 De aansprakelijkheid voor schade die voor ons voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst volgens paragraaf 7.3, is beperkt tot het bedrag dat door de afnemer voor de contractuele prestatie is betaald.
7.5 Schadevergoedingsrechten van de afnemer verjaren - voorzover door de wet geen kortere termijn wordt bepaald - in geval van aansprakelijkheid voor gebreken (nummer 6) bij afloop van de in nummer 6.3, regel 1 genoemde termijn, in alle overige gevallen na een jaar. De wettelijke verjaringstermijnen zijn van toepassing in de gevallen vermeld in paragraaf 7.1.

8. Bijzondere voorwaarden in het elektronische handelsverkeer
8.1 De afnemer dient ten aanzien van de voor zijn onderneming bestaande klantaccounts veilig te stellen dat alleen die medewerkers van de afnemer elektronische bestellingen kunnen doen, die hiertoe ook dienovereenkomstig gemachtigd zijn.
8.2 De afnemer dient ervoor te zorgen en zijn medewerkers dienovereenkomstig te instrueren dat wachtwoorden en gebruikersidentificatiecodes voor het gebruik van zijn klantenaccounts niet aan derden worden meegedeeld en voor de strikte geheimhouding en beveiliging van deze gegevens tegen toegang danwel kennisneming door onbevoegden.
8.3 De presentatie van de te leveren goederen in onze onlineshop vormt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geen bindend aanbod, maar is slechts een uitnodiging aan de afnemer om bestellingen te plaatsen. De overeenkomst wordt bereikt door onze orderbevestiging, die we per e-mail naar de koper sturen.

9. Software, gebruiksrechten
9.1 Onze aansprakelijkheid voor softwarematige fouten van de door ons geleverde zaken is uitgesloten, indien de afnemer de software zonder onze toestemming veranderd en/of gemodificeerd heeft en het onjuist functioneren tot dit feit te herleiden is.
9.2 De afnemer is verplicht het voorwerp van levering, indien dit software bevat, op het internet aan te sluiten en overeengekomen medewerking te verlenen zodat onderhoud op afstand voor ons mogelijk is.
9.3 De afnemer is alleen gerechtigd van updates van door ons vrijgegeven software te installeren. Worden er dergelijke updates geïnstalleerd, dan is de afnemer verplicht om vóór de start van de productie de compatibiliteit van de update met de betreffende machineinstellingen te testen door het uitvoeren van testruns onder toezicht van vakpersoneel.
9.4 De overdracht van gebruiksrechten op software verloopt volgens de licentiebepalingen voor eindklanten (EULA) van de betreffende softwarefabrikant, die in de overeenkomst tussen ons en de afnemer overeenkomstig gelden. Deze licentiebepalingen zijn vormen een wezenlijk bestanddeel van deze overeenkomst. De afnemer bevestigt door ingebruikname van de software dat hij de licentiebepalingen van de softwarefabrikant, die wij samen met de software en alle bestanddelen en veiligheidskopieën doorgeven, erkent, om de toestemming van de overdracht van de gebruiksrechten van ons op de afnemer te verkrijgen. Eerder is gebruik van de software niet toegestaan.

10. Exportcontrole
10.1 Leveringen en diensten (d.w.z. de uitvoering van contracten) zijn onderworpen aan de voorwaarde dat de uitvoering niet wordt beperkt door nationale of internationale voorschriften, in het bijzonder exportcontrolevoorschriften en embargo's of andere beperkingen.
10.2 Partijen zijn verplicht alle voor de export/binnenlands vervoer/import vereiste gegevens en documenten juist, volledig, tijdig en kosteloos te verstrekken.
10.3 Vertragingen ten gevolge van exportcontroles of vergunningsprocedures hebben voorrang op de vastgelegde termijnen, voor zover zij niet te wijten zijn aan een fout van onzentwege.
10.4 Indien het niet mogelijk is voor bepaalde zaken de vereiste vergunningen te verkrijgen, wordt de overeenkomst voor de betrokken zaken geacht niet te zijn gesloten. Dit hangt niet af van de geldigheid of het definitieve karakter van de beslissing tot weigering van de uitvoer of de overbrenging. In dit geval geeft het niet-verkrijgen van vergunningen of het niet in acht nemen van termijnen geen aanleiding tot een vordering tot schadevergoeding, tenzij die situatie te wijten is aan de schuld van een van de partijen.
10.5 De afnemer verbindt zich ertoe de aan hem/haar door ons geleverde goederen niet te verhandelen (aan te bieden, te verkopen of te leveren) indien dit in strijd is met de toepasselijke bepalingen van de exportcontrolevoorschriften. De afnemer moet er met name op toezien dat een eventuele koper de goederen niet verhandelt, maar deze uitsluitend voor zichzelf en voor civiele doeleinden gebruikt. In geval van overtreding van de bepalingen van de exportwetgeving hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen of te herroepen en is de afnemer bovendien verplicht ons te vrijwaren tegen alle schadevorderingen van derden wegens de overtreding van de bepalingen van de exportwetgeving en ons in dit verband de immateriële en materiële kosten en verliezen, met name boetes en schadevergoedingen met een punitief karakter, te vergoeden.
10.6 Indien de afnemer van plan is de goederen overeenkomstig de bovenstaande paragrafen 10.1 tot 10.5 aan een koper te verkopen, moet hij of zij ons ongevraagd een verklaring van eindgebruik bezorgen. Daarin moeten in tekstvorm de naam van de koper, zijn adres en identificatienummers, het begunstigde land en het werkterrein van de koper vermeld worden, onder verwijzing naar het ordernummer en gegevens over het type, aantal en bouwjaar van de machine. Bovendien moet de afnemer garanderen dat de goederen alleen voor civiele doeleinden zullen worden gebruikt.
10.7 De afnemer is verplicht ons onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte te brengen van alle inbreuken op de verplichtingen van de bovenstaande artikelen 10.1 tot 10.6 waarvan hij of zij kennis krijgt, ongeacht of ze begaan werden door zijn of haar werknemers of door de koper van de goederen.

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, Plaats van uitvoering
11.1 De uitsluitend bevoegde rechtbank voor alle direct of indirect uit de contractuele betrekking voortvloeiende geschillen is onze maatschappelijke zetel. Wij kunnen de afnemer evenwel ook in zijn plaats van vestiging of andere wettelijke rechtsgebieden aanklagen.
11.2 Van toepassing is alleen Duits recht met uitsluiting van het conflictenrecht van het internationale privaatrecht en van het Weens Koopverdrag.

Einde van de algemene verkoopvoorwaarden