Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna“AVG”) heeft Emmegi S.p.a het volgende privacybeleid opgesteld om haar gebruikers te informeren over haar beleid met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens op de website en voor de andere diensten die hier worden aangeboden.
Dit beleid heeft met name betrekking op de website “www.emmegi.com”(hierna de “Website”). Voor zover niet anders wordt gereguleerd door een specifieke kennisgeving, bevat dit privacybeleid alle wettelijk vereiste informatie. Als er nieuwe wetgeving van kracht wordt, kunnen dit beleid en de daarmee verband houdende kennisgevingen worden gewijzigd. U kunt de laatste update controleren door de datum op elk gepubliceerd document te controleren.
Voor meer informatie en om uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens te doen gelden, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@emmegi.com of door te schrijven naar de Functionaris voor de gegevensbescherming: dpo.voilap@amicadpo.eu

Opgelet: dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website van Emmegi S.p.a en heeft geen betrekking op links en/of banners die door derden worden aangeboden en aanwezig zijn op de Website.


Cookiebeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, beoogt Emmegi S.p.a met dit cookiebeleid haar gebruikers alle nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van zgn. cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website tijdens uw bezoek op uw computer of mobiele apparaat opslaat: sommige zijn noodzakelijk omdat ze de goede werking van de website garanderen; andere worden gebruikt om uw surfervaring aan te passen, zijn optioneel en kunnen alleen met uw toestemming worden verzameld. Voor meer informatie, klik hier.


Uitvouwen voor volledige informatie arrow_drop_down

Kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679


Het doel van deze kennisgeving is te beschrijven hoe persoonsgegevens worden beheerd via de website “www.emmegi.com” (hierna de “Website”) met betrekking tot de gebruikers die er gebruik van maken.

Emmegi S.p.abeoogt ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens van elke bezoeker van de Website, uitgevoerd op welke wijze dan ook, geautomatiseerd of handmatig, plaatsvindt in volledige overeenstemming met de bescherming en rechten die worden erkend door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “AVG”) en door de aanvullende regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, ook met betrekking tot internettoegang vanuit het buitenland, in overeenstemming met de vereisten van deze kennisgeving.


Voor zover niet anders aangegeven en gereguleerd door een specifieke informatieve kennisgeving over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 van de AVG, zal deze informatieve kennisgeving ook worden opgevat als een document dat bedoeld is als leidraad overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de AVG voor diegenen die op de Website navigeren en contact hebben met de verwerkingsverantwoordelijke via de door de Website aangeboden diensten.


Er zij op gewezen dat deze kennisgeving alleen van toepassing is op de Emmegi S.p.a. Website en niet verwijst naar andere websites die de gebruiker kan raadplegen tijdens zijn of haar navigatie door te klikken op links en/of banners op de Website.


1. Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor de gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke: Emmegi S.p.a, in de persoon van haar wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, statutair gevestigd te Via Archimede 10, 41019 Soliera (MO) – Italië, e-mail: info@emmegi.com, Fiscaal Nr. / BTW-nr. 01978870366.
Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): dhr. Donato Eugenio Caccavella, e-mailadres: dpo.voilap@amicadpo.eu


2. Type verwerkte gegevens, doel van de verwerking en rechtsgrondslag met betrekking tot de navigatie op de Website

Onze Website biedt inhoud van informatieve en soms interactieve aard. Tijdens de navigatie kan daarom op de volgende manieren informatie over de gebruiker worden verkregen:


• Navigatiegegevens


De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van de Website worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.


Deze categorie gegevens omvat: IP-adressen, het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem, de domeinnaam en de adressen van websites die worden bezocht of verlaten, informatie over de pagina's die door gebruikers binnen de website worden bezocht, toegangstijd, de tijd die op de afzonderlijke pagina wordt doorgebracht, interne padanalyse en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.


Rechtsgrondslag: het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het beheer en de administratie van de website en de verbetering en ontwikkeling van de online aangeboden diensten, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f).


• Vrijwillig door de bezoeker verstrekte gegevens


Dit betreft alle persoonsgegevens die door de bezoeker vrijwillig op de Website worden verstrekt, bijvoorbeeld om zich te registreren en/of toegang te krijgen tot een gereserveerd gedeelte, informatie aan te vragen over een specifiek product of dienst via een formulier of gebruik te maken van de door de Onderneming aangeboden nieuwsbriefservice. De verwerking van deze persoonsgegevens zal worden uitgevoerd op basis van alle informatie die is opgenomen in de specifieke kennisgevingen overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de AVG door de verwerkingsverantwoordelijke op het moment van het verstrekken van persoonsgegevens tijdens de registratie zoals gevraagd in de desbetreffende formulieren.


Rechtsgrondslag: De hiertoe verrichte verwerkingen zijn gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen, overeenkomstig art. 6 lid 1 onder b). Voor de nieuwsbriefservice is de relevante rechtsgrondslag de vrije toestemming van de betrokkene, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a).


• Cookies


In sommige en nadere gevallen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor profileringsdoeleinden die via cookies worden verzameld. De verwerking van dergelijke persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van wat is aangegeven in het cookiebeleid op de Website in de specifieke sectie Cookiebeleid, binnen de grenzen van de toestemming die u mogelijk hebt gegeven, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.


Rechtsgrondslag: de relevante rechtsgrondslag voor niet-technische cookies is de toestemming die de betrokkene vrijwillig heeft gegeven, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a).


3. Methoden van gegevensverwerking en -overdracht

Persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van IT-instrumenten die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen en in overeenstemming met de veiligheidsmaatregelen die door de verwerkingsverantwoordelijke passend worden geacht overeenkomstig artikel 32 AVG, waarbij gebruik wordt gemaakt van veilige communicatieprotocollen met SSL-versleutelingsalgoritmen.


De gegevens kunnen ook in geautomatiseerde vorm worden verwerkt, met of zonder gebruik van elektronische hulpmiddelen (met inbegrip van e-mail, fax, telefoon en elke andere technologie voor communicatie op afstand) volgens de beginselen van correctheid, rechtmatigheid, transparantie.


Bovendien kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegd personeel en/of systeembeheerders die er in het kader van hun werkzaamheden kennis van moeten nemen, of door externe partijen die namens de verwerkingsverantwoordelijke diensten verlenen (bijv. computersysteembeheer, agentschappen en communicatiebedrijven) en die naar behoren zijn aangesteld als gegevensverwerkers of optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken.


De gegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde land op basis van de besluiten van de Europese Commissie inzake adequaatheid of op basis van passende garanties waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.


4. Redirect naar andere websites

De Website kan gebruik maken van zgn. “social plug-ins”. Social plug-ins zijn speciale hulpmiddelen die het mogelijk maken om functies van sociale netwerken rechtstreeks in de Website op te nemen (bijv. de “like”-functie van Facebook).


Alle social plug-ins op de website zijn gemarkeerd met het respectieve logo van het sociale netwerkplatform.


Wanneer u een pagina van de Website bezoekt en met de plug-in interageert (bijv. door op de “like”-knop te klikken), wordt de desbetreffende informatie door uw browser rechtstreeks naar het sociale netwerkplatform (in dit geval Facebook) verzonden en daar opgeslagen.


Voor informatie over het doel, het type en de wijze van verzameling, verwerking, gebruik en opslag van persoonsgegevens door het sociale netwerkplatform, alsmede over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u het privacybeleid van het individuele sociale netwerk raadplegen.


5. Bewaartermijn

De verzamelde persoonsgegevens worden, overeenkomstig artikel 5 van de AVG, niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en voor de maximale periode waarin de wetgeving voorziet. In het bijzonder zullen persoonsgegevens worden verwerkt gedurende een periode die gelijk is aan het noodzakelijke minimum, zoals aangegeven in overweging 39 van de AVG, d.w.z. tot de beëindiging van de bestaande relatie tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, behoudens een verdere bewaartermijn die bij wet kan worden opgelegd, zoals ook bepaald in Overweging 65 van de AVG.


Verdere details over de specifieke bewaartermijnen in verband met de individuele verwerkingsactiviteiten zullen aan u worden verstrekt in de aan u verstrekte informatie, overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de AVG, op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt tijdens de registratie zoals gevraagd in de daarvoor bestemde formulieren.


6. Rechten van de betrokkenen

Zoals bepaald in artikel 15 van de AVG kan de betrokkene toegang krijgen tot zijn of haar persoonsgegevens, verzoeken om deze te corrigeren en bij te werken indien deze onvolledig of onjuist zijn, verzoeken om deze te wissen indien deze in strijd met een wet of voorschrift zijn verzameld, alsmede bezwaar maken tegen de Verwerking om legitieme en specifieke redenen.


In het bijzonder zetten wij hieronder alle rechten uiteen die te allen tijde jegens de verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden uitgeoefend:


• Recht op toegang: het recht, overeenkomstig artikel 15, lid 1, van de AVG, om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en tot de volgende informatie: a) de doeleinden van de verwerking; b) de betrokken categorieën persoonsgegevens; c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name indien het ontvangers in derde landen of internationale organisaties betreft; d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen; e) het bestaan van het recht van de betrokkene om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verlangen of zich tegen de verwerking ervan te verzetten f) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong ervan; h) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, met inbegrip van profilering zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in dergelijke gevallen, zinvolle informatie over de gebruikte logica, alsook over het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.


• Recht op rectificatie: het recht om, overeenkomstig artikel 16 van de AVG, rectificatie te verkrijgen van persoonsgegevens die onjuist zijn, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking; daarnaast is het mogelijk om integratie van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.


• Recht op wissen: het recht om overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG zonder onnodige vertraging het wissen van persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht uw persoonsgegevens te wissen indien er ook maar één van de volgende redenen bestaat: a) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; b) de betrokkene heeft de toestemming waarop de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens is gebaseerd, ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking ervan; c) de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 of 2, van de AVG en er is geen dwingende legitieme grond meer voor de verwerking van de persoonsgegevens; d) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; e) het is noodzakelijk om de persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in een bepaling van de communautaire of nationale wetgeving. In sommige gevallen, zoals bepaald in artikel 17, lid 3, van de AVG, heeft de verwerkingsverantwoordelijke het recht niet te voorzien in het wissen van zijn of haar persoonsgegevens indien de verwerking ervan noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.


• Recht op beperking van de verwerking: het recht op beperking van de verwerking, overeenkomstig artikel 18 van de AVG, indien een van de volgende gevallen zich voordoet, de betrokkene: a) de juistheid van zijn of haar persoonsgegevens heeft betwist (de beperking 7 blijft bestaan gedurende de periode die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van die persoonsgegevens te controleren); b) de verwerking is onwettig, maar hij of zij heeft bezwaar gemaakt tegen het wissen van zijn of haar persoonsgegevens en in plaats daarvan verzocht het gebruik ervan te beperken c) hoewel de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, dienen de persoonsgegevens voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; d) de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en wacht op verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke prevaleren boven zijn of haar eigen gronden. In geval van een beperking van de verwerking worden de persoonsgegevens, behalve voor opslag, alleen verwerkt met toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.


• Recht op gegevensoverdraagbaarheid:het recht om te allen tijde, overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG, alle door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens op te vragen en te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat, of om te verzoeken deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de betrokkene om alle exacte gegevens te verstrekken van de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke waaraan hij of zij zijn of haar persoonsgegevens wil overdragen door schriftelijke toestemming te verlenen.


• Recht op bezwaar: overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG en zoals ook herhaald in Overweging 70, bestaat te allen tijde de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.


• Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: onverminderd het recht om in beroep te gaan bij een ander administratief of gerechtelijk forum, kunt u, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de AVG en/of de toepasselijke wetgeving, een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.


Om alle hierboven genoemde rechten uit te oefenen, volstaat het contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of de FG via het volgende e-mailadres: dpo.voilap@amicadpo.eu


7. Persoonlijke gegevens van minderjarigen

De diensten op deze website zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor minderjarigen onder de 14 jaar. De Verantwoordelijke verzamelt niet bewust persoonsgegevens van gebruikers onder deze leeftijdsgroep. Indien persoonsgegevens van een minderjarige onder de 14 jaar worden verstrekt, zal de verwerkingsverantwoordelijke deze onmiddellijk verwijderen.


8. Wijzigingen van deze kennisgeving

Deze kennisgeving is van toepassing op de Website vanaf de publicatie ervan en vult de kennisgeving over de gegevensverwerking die in elk stadium van de verzameling wordt verstrekt, aan. De eventuele inwerkingtreding van nieuwe regelgeving in de sector, evenals het voortdurende onderzoek en de actualisering van de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, kunnen het noodzakelijk maken deze te wijzigen. Het is dus mogelijk dat deze kennisgeving na verloop van tijd wordt gewijzigd en wij nodigen elke gebruiker dan ook uit om deze pagina regelmatig te raadplegen. Elke wijziging van de informatie over de verwerking van gegevens die tijdens de verzamelfase wordt verstrekt, zal aan elke belanghebbende worden meegedeeld door de verwerkingsverantwoordelijke op de door laatstgenoemde aangegeven wijze.